Attraksjoner

BJØRKE

BJØRKE (Bjerke) i Nannestad er et tettsted med tømmerkirke fra 1696 på samme sted som den

gamle stavkirka. Stedet er nevnt 1396 og var en sentralbygd med sammenhengende bebyg-

gelse på begge sider av Leira alt i eldre jernalder. Gjelshaugen er en gravhaug. Kulturland-

skapet har nasjonal verdi med vekt på kirka og gardstun som bl.a. Hetaker-gårdene.

BJERTNESSJØEN

BJERTNESSJØEN (= nes med bjørker) (335m, 0,42 km2

, 16m dyp, felt 30 km2

) (eller Østre Råsjøen)

i Nannestad er regulert 3m for drikkevannsforsyning til Nannestad/Ullensaker. Inntaket ligger

på 11m dyp, og minstevannføringen i Rotua er satt til 60 l/s. Elgsjøen og Råsjøen er også

regulert. Vannet har mye humus, og renseanlegget ligger ved Sjunken. Anlegget har en kapa-

sitet på 6,23 mill m3

i året. Av dette har Ullensaker rett til 4,90 og Nannestad 1,25. Maksimal

døgnkapasitet er 24.000 m3

. Fra utjevningsbassenget ved Sjunken og ned til Rustadmoen

skal verket normalt produsere inntil 1400 m3

/time. Dette er basert på prognoser til 2015, men

med byggingen av Gardermoen flyplass er vannforsyningen blitt et vanskelig spørsmål for

vertskommunene. Økonomiske analyser har konkludert med at Hurdalsjøen kan være det

beste. Selskapet som før het Østre Råsjøen heter nå UNIVANN. Gruvelia er et gammelt

gruve-område, og det er opprettet et minimuseum ved vegkrysset Gruvelia-Bjertnessjøen. Nå

er det nok den rike skogen og det rike dyrelivet som er mest påaktet. Det foreligger planer om

et LVO på 3,7 km2

. (26, 243)

BJERKÅS

BJERKÅS er en næringspark i Asker med båtindustri, men er også kjent for sine fossilforekomster. På

BJERKÅSHOLMEN NR (7da) og i BJERKÅSVEGEN NR (1da) er fossilene fredet (1988) .

Dette er ca 80 arter graptolitter, trilobitter og brachiopoder i en antiklinal i en Ordovicisk

ortocer- kalksten med dolomitt (Bjerkås-formasjonen, Huk-formasjonen). Bjerkås NR fra 2008

har viktige landskapstyper i Kambrosilur-bergarter med geologi og plante- og insektlivet. Andre

forekomster i nærheten er Djuptrekkerodden og Linlandsvegen. Djuptrekkerodden NR er en

fredet fossilforekomst på 6da i bergarter fra overgangen Kambrium-Ordovicium. Skogen er en

kalkfuruskog, og det er mye flyttblokker på stranda. Det geologiske profilet på Djuptrekker-

odden er instruktivt med foldinger og forkastning og overskyvning med en gangbergart gjen-

nom. VEAS-anlegget (Vestfjorden Avløpsselskap) er på Bjerkås. Det ble bygget 1974 som et

sentralt renseanlegg for vestre del av Oslofjorden. Avløpsledningen er 35 km. Her er også et

fredet fossilfelt (1988) på 2da med graptolitter, trilobitter og brachiopoder i Kambrisk kalksten.

(590, 755, 906, 967, 1043, 1382, 1384)

BJERKØYA

BJERKØYA (Bjørkøya) S for Konglungen i Asker er på 270da og har et felt fredete fossiler (3 da

1988) fra Ordovicium-tidlig Silur. Bjerkøya er ellers kjent for vindmølla fra 1917 og verdifull

kalkfuruskog. BJERKØYSKJÆR LILLE sør for Bjerkøya er et 18da sjøfuglreservat (1978).

Berggrunnen er Senordovicisk skifer og kalk. (278, 953, 1043, 1383)

BISPEVEGEN

BJERKE BRUK i N-enden av Mjær (110m) i Ytre Enebakk har et karakteristisk firkanttun der de

eldste delene er fra 1830s. N for tunet er flere gravhauger fra jernalderen. Bruket har også en

engelsk hage. Kulturlandskapet er spesielt. Drageåsen har en bygdeborg. Under åsen er det

en hule som visstnok skal inneholde en sølvskatt. Det var en prest som drømte om den, og da

er det vel sant. (1271)

Bjerkesetra Se:Blyverket