AKERSVANNET

AKERSVANNET

AKERSVANNET NR (16m, 2,8 km2

, 16m dypt) i Stokke har et tilsigsfelt på 18 km2

. Volumet er 19,5

mill m3 og en teoretisk oppholdstid på 21 måneder. NIVA har et dybdekart. Melsomelva

kommer fra Akersvannet. NR (1981) er på 2519 da derav 2135 som sjø. Sjøen er ekstremt

næringsrik, og det er blitt satt mange rekorder i sportsfiske. Allikevel er det reservevannkilde

for Tønsberg. I Akersmyra har NISK og Jordforsk ved UMNB drevet grøfteforsøk med hogst-

og avrenningsstudier og tilbakeholding av fosfater. NIVA overvåker landbruksforurensningen.

Eiendommen AKER i N-enden av vannet er en storgård som i sin tid tilhørte St.Hallvards-

kirken i Oslo. Hovedhuset er fra Jakob Hol Agers tid (1772-1841). AKERSMYRA har blitt brukt

til grunnvanns-og grøfteforsøk ikke minst for å studere tilbakeholding av fosfater. NISK og

Jordforsk ved NMBU har stått for kartleggingen. (251, 1107, 6458-60, 6641, 7425)