AKERØYA

AKERØYA

(1,5 km2

, max 33m) på Hvaler er en del av Akerøya-Kostertrinnet under isavsmel-

tingen etter siste istid for ca 15 000 år siden. Øya er bygd i Iddefjordsgranitt, men det er frodig

i sprekkene. Hele 440 plantearter er registrert mye pga fuglegjødsel og skjellsand, og det er et

rikt fugleliv. Øya har en ornitologisk stasjon (1961) og ble fredet 1901 som egg- og dunvær.

Akerøya NR (1978) omfatter 1882da med Vesleøya og er basert på vern av flora og fauna.

Dessuten er 2/3 av øya et sjøfugl-reservat. Resten er friareal, men hele øya har stor verne-

verdi også for kulturlandskapet og sin grenselandshistorie. Akerøya het Saltøy i vikingetiden

(salt=strøm), og det er bronsealdergraver ved Reduten (33m). Herfra er også utsikten best.

1664 ble det bygd en skanse og fort 1884 på Festningsholmen NV for Akerøya. Fortet var i

drift til 1807 da det ble sprengt for ikke å falle i hendene på svenskene. Det har nå blitt re-

staurert. (429, 614, 896, 970, 1051, 1058, 1207, 2490, 5190, 7425)