Arekilen naturreservat og «Arkimedesskruen»


Arekilen naturreservat og «Arkimedesskruen»

Arekilen naturreservat er en næringsrik innsjø med sump som ligger på Kirkøy på Hvaler. Her er det et særpreget flora og rikt fugleliv. Om man ønsker en 3 timers tur i rolig tempo kan man legge veien rundt Arekilen. Ulendt terreng, tidvis myrlendt, og mye tornekratt. Fugleliv i rørsivet og store tepper med blåveis om våren. Det ble gjort flere forsøk på å tørrlegge Arekilen. I starten av forrige århundre begynte planleggingen av et stort tørrleggingsprosjekt for å skaffe mer jordbruksland. Det ble bygget et vindmølleanlegg og en kanal ved Arekilens utløp. Vindmøllen drev en skrue, «Arkimedesskruen», som skulle «skru» vannet ut av tjernet ved utløpet i sør. é