BERGSVANNET

BERGSVANNET (36m, 6m dypt) ved Eikeren i Hof har vært forurenset av kloakk og jordbruk siden

1960s og er et sterkt eutroft vann med algevekst. Fallet på 20m mellom Eikeren og Bergsvann

er forutsetningen for møller og sagbruk i Eidsfoss og den senere jernverksdriften der. Det er

gjort funn av en gammel og udatert flåte. NVE har dybdekart, og NIVA gjort undersøkekelser i

vannet. (1114)

Bergsvannet Se:Vindfjellet

Bergsåsen Se Hagahogget

Bergtunet Se: Våler