AUREVANN

AUREVANN (Ørretvann) (276m, 0,2 km2, 28m dypt) på Krokskogen i Bærum har et felt på 16 km2

og

er en typisk dystrof innsjø. Den er også Bærum Vannverk og herfra administreres Holsfjord-

overføringen av drikkevann der råvannsinntaket ligger på 50m dyp i Holsfjorden ved

Toverud. Pumper tar vannet opp 190m i en fjelltunnel for overføring til behandlingsanlegget

på Kattås. Inntaket i Aurevann ligger på 13m dyp. Råvannet har ikke god nok kvalitet til å

fortsette ubehandlet, ogdet har foregått hydrokjemiske målinger her siden 1927! Anlegget

produserer 18 mill m3

drikkevann i året for 70.000 mennesker. Aurevann er den nederste av 4

innsjøer på rekke; Småvann, Byvann og Trehørningen. Alle er regulert til vannforsyning.

Småvann er demt 13m, Byvann 14m, Trehørningen 3m og Aurevann 13m med en 165m lang

og 22m høy platå-demning fra 1958-1959. Vannet overføres i tunnel til Heggelivann, og det

er bygd et renseanlegg ved utløpet og et trykkbasseng i Kolsås. Adkomsten skjer lettest fra

en turveg øverst i Lommedalen, men innsjøen er pålagt servitutter for å sikre vannkvaliteten.

Aurevann ble regulert første gang 1919 for et KV, og det var rundt 1945 at dammen ble

forhøyet og vannforsyning kom i bildet. Siste endring kom 1960. Kommunen har laget en

brosjyre. Årlig middelnedbør er 970mm. Navnet aure har for øvrig ingen tradisjon i Bærum.

(26, 324, 579, 686, 1383, 4542)